kiki logo
× Internet Televízia Podpora Kontakt Dostupnosť

Pre firmu Pre developerov Optika pre bytové domy
Pre domácnosť Pre firmu Pre developerov

Dňa 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Preto je potrebné informovať našich klientov o novom, bezpečnejšom spôsobe ochrany a spracovania osobných údajov. Týmto verejným vyhlásením informujeme našich klientov, že naša spoločnosť Global Network Systems, s.r.o. IČO: 45513686 si splnila všetky povinnosti vyplývajúce z nového nariadenia GDPR vrátane implementácie nových požiadaviek na spracovanie a zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Týmto zároveň prinášané užitočné informácie pre širokú verejnosť v prehľadom dokumente, ktorý sme pripravili v spolupráci s právnym oddelením prevádzkovateľa. Všetky otázky a pripomienky, ako aj podnety pre riešenie v oblasti novej ochrany osobných údajov zasielajte na mail gdpr@kiki.sk, ktorý bol zriadený pre tento účel. Nonstop môžete volať aj na kiki linku 042/2028888.

Otázky k ochrane osobných údajov

1. Kto je správca vašich osobných údajov?
2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
4. Na aké účely poskytujú účastníci svoj súhlas?
5. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
6. Kto sú naši obchodní partneri?
7. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
8. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
9. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
10. Informačná povinnosť vo vzťahu k prevádzkovaniu kamerového systému

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správcami osobných údajov sú spoločnosti Global Network Systems, s.r.o. IČO: 45513686, so sídlom ČSA 1192/31, 018 41 Dubnica nad Váhom a Global Network Provider, s.r.o. IČO: 46286021 , so sídlom ČSA 1192/31, 018 41 Dubnica nad Váhom , ktoré určili účel spracovania poskytovanie internetového pripojenia za účelom využitia digitálnych technológií ako dátový prenos, digitálna televízia a hlasové služby. Kontakt - gdpr@kiki.sk, 042/2028888 (Ivan Baláž).

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na účely poskytovania internetu spracovávame osobné údaje potrebné pre uzatvorenie účastníckej zmluvy:

 • Základné identifikačne údaje – meno, priezvisko, adresa bydliska, zriadenia.
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Informácie zo záznamov komunikácie so zákazníkom – ako sú tel. hovory, maily, korešpondencia a SMS správy.
 • Technické informácie o sieti – a to anonymizované a pseudonymizované za účelom vylepšovania dátového toku a spoľahlivosti internetu.

Všetky dáta sú uložené na externom serveri (mimo sídla/prevádzky firmy) na ktorý sa pripájame šifrovaným pripojením. Samotný server je chránený vysokou mierou zabezpečenia, pričom inštalácia je v podobe virtuálneho terminálového serveru a samotné dáta sú ukladané v šifrovanej adresárovej štruktúre v zmysle najvyšších štandardov GDPR.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od učastníkov. Tieto osobné údaje uvádzame v účastníckej zmluve alebo dodatkoch.

4. NA AKÉ ÚČELY POSKYTUJÚ ÚČASTNÍCI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas na spracovanie osobných údajov je poskytovaný pri:

 • automatizovanom spracovaní osobných údajov pri vyplnení kontaktných formulárov na webovom sídle www.kiki.sk.
 • telefonickej a mailovej komunikácií v zmysle účelu uvedenom pri tejto komunikácií, ako je dohľadanie účastníckého pripojenia pre vyriešenie požiadavky účastníka,

Zákonnosť spracovania je v zmysle §13 odst. 1 pís. b. zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Naša spoločnosť nepoužíva vaše kontaktné údaje ... marketingové účely. Výnimkou je ponuka zvýhodnených možností využívania našich služieb s odvolaním sa na oprávnený záujem §13 odst. 1 písmena f.

5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas sa udeľuje na obdobie 10 rokov, počas ktorých môžete kedykoľvek svoj súhlas odvolať, resp. požiadať o výmaz osobných údajov.

Takéto požiadavky sú obmezené len v prípade, že sú vaše osobné údaje súčasťou učastníckej zmluvy alebo daňových dokladov. Výmaz týchto údajov je podmienené uplynutím lehoty v zmysle zákona o účtovníctve a ukončením zmluvy o poskytovaní internetu. Pred uplynutím lehoty na ktorú je udelený súhlas môže byť účastník požiadaný o jeho predĺženie. Po uplynutí lehoty budú automaticky vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré sa podľa platných právnych predpisov vyžaduje súhlas dotknutej osoby.

6. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V zásade neposkytujeme osobné údaje tretím stranám. Výnimou sú služby, ktoré poskytujeme prostredníctom našich obchodných partnerov a subdodávateľov. S každým subdodávateľom je podpísaná zmluva o mlčanlivosti a zmluva definujúca v zmysle nariadenia GDPR rozsah, účel a dobu spracovania osobných údajov našich klientov.

Obchodní partneri sú:

 • SledovanieTV.sk s.r.o. IČO: 47374063 – len osobné údaje učastníkov využívajúcich IPTV v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktný mail, programový balík, adresa trvalého pobytu.
 • VNET a.s. IČO: 35845007 – zasielanie informačných SMS v rozsahu: mobilné číslo, správa obsahujúca fakturačné informácie,
 • ElliEcon, s.r.o. IČO: 48186805 – účtovná spoločnosť a súčastne externá zodpovedná osoba spracovávajúca osobné údaje účastníkov v rozsahu: fakturačné údaje účastníkov.
 • PRO ISP, s.r.o. IČO: 27527719 – externé call centrum, osobné údaje učastníkov využívajúcich rozsahu: meno a priezvisko, kontaktný mail, programový balík, adresa trvalého pobytu, adresa zriadenia služby, fakturačné údaje účastníkov, technické a prevádzkové parametre služieb pre účely telefonickej technickej podpory účastníkov

7. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Prístup k osobným údajom má výhradne len spoločnosť, s ktorou ste podpísali zmluvu o prípojení, pričom na spracovanie údajov a riešenie požiadaviek účastníka môžu údaje spracovávať aj ďalšie subjekty, výhradne však len na účel, na ktorý boli údaje poslytnuté, t.j. na poskytovanie internetového pripojenia a ďalších digitálnych služieb využívajúcich internetové pripojenie.

Všetky osoby a zamestnanci sú alebo oprávnené osoby alebo subdodávatelia, s ktorými bola po dôkladnej bezpečnostnej analýze podpísaná sprostredkovateľská zmluva a samozrejme aj zmluva o zachovávaní mlčanlivosti.

8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahrŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj prevádzkovateľ má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: 042/202 88 88 alebo poslaním e-mailu na adresu: gdpr@kiki.sk alebo žiadosťou zaslanou na adresu sídla:

Global Network Provider, s.r.o. Obrancov mieru 1773/36, 018 41 Dubnica nad Váhom pričom list môžete pre urýchlenie vybavenia označiť písmenami „GDPR“.

Všetky informácie a dopyty ktoré si uplatníte poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme tak skoro ako to bude možné však do 30 dní od doručenia. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť alebo počet dopytov môžeme túto lehotu predĺžiť, najviac však o dva mesiace alebo o dobu ktorú bude čakať prevádzkovateľ na odpoveď od Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného subjektu, ak sa jeho odpoveď na poskytnutie informácií vyžaduje. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať ihneď, ako budeme o predĺžení lehoty vedieť a to bez zbytočného odkladu.

9. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva:
  Uvedťe, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a/alebo dátum narodenia a/alebo, aby sme vás vedeli identifikovať.
 • Komu odvolanie podávate:
  Odvolanie môžete adresovať na sídlo prevádzkovateľa.
 • Nezabudnite na Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe a ak sa chcete ubezpečiť, že sa nestratilo, odporúčame Vám využiť doporučenú zásielku.
 • Zašlite nám mail na gdpr@kiki.sk, pričom potvrdením o doručení je naša odpoveď v podobe informácie o vybavení vašej žiadosti, minimálne však infomácie, že mail sme obdržali a spracujeme ho tak skoro ako to bude možné.
 • Písomným vyhlásením podaným v sídle Global Network Provider, s.r.o. IČO: 46286021 , so sídlom Obrancov mieru 1773/36, 018 41 Dubnica nad Váhom.

10. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ VO VZŤAHU K PREVÁDZKOVANIU KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Podľa čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR“)

Prevádzkovateľ kamerového systému:

Global Network Systems, s.r.o., IČO : 45513686, Obrancov Mieru 1773/36, 018 41 Dubnica nad Váhom

Na aký účel spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje v podobe obrazového záznamu spracúvame na nasledovný účel : Monitorovanie priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom za účelom ochrany práva a majetku prevádzkovateľa.

Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na právnom základe vyplývajúceho z čl.6 ods.1 písm. f) GDPR, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ. Týmto oprávneným záujmom je prioritne ochrana majetku prevádzkovateľa.

Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné?

Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov v rozsahu obrazového záznamu za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným vandalizmom s cieľom odhaliť kriminalitu za nevyhnutné z dôvodu, že nie je možné zabezpečiť ochranu majetku prevádzkovateľa iným, rovnako účinným spôsobom.

Prevažuje oprávnený záujem prevádzkovateľom nad záujmami dotknutých osôb?

Prevádzkovateľ berie do úvahy záujmy a základne práva a slobody dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

Komu poskytujeme osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu?

Osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu neposkytujeme tretím osobám. V nevyhnutných prípadoch môžeme poskytnúť záznamy príslušníkom Policajného zboru SR, ako aj orgánom činným v trestnom konaní.

Ako dlho uchovávame osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu?

Ak vyhotovený obrazový záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, obrazový záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní.