kiki logo
× Internet Televízia Podpora Kontakt Dostupnosť

Pre firmu Pre developerov Optika pre bytové domy
Pre domácnosť Pre firmu Pre developerov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Global Network Systems, s.r.o. (ďalej len „kiki“) na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 a zmien a doplnení Všeobecného povolenia č. 1/2019 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: Global Network Systems, s.r.o.
Sídlo: ČSA 1192/31, 01841 Dubnica n/Váhom
IČO: 45513686, DIČ: 2023044584, IčDPH: SK2023044584
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka 23098/R

Obchodné meno: Global Network Provider, s.r.o.
Sídlo: ČSA 1192/31, 01841 Dubnica n/Váhom
IČO: 46286021, DIČ: 2023304745
Zapísaná v OR SR Trenčín, oddiel Sro, vložka 24851/R

Rozsah ponúkaných služieb

Kiki poskytuje portfólio elektronických komunikačných služieb prostredníctvom bezdrôtovej siete, metalickej siete a optickej siete, pričom základný rozsah ponúkaných služieb je:

  • Internetové služby – bezdrôtová, metalická a optická sieť
  • Iné dátové služby - pripojenie k dátovej sieti rôznymi technológiami

Podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na www.kiki.sk v príslušných sekciách, vo Všeobecných obchodných podmienkach, v Cenníku a Tarife, osobne v sídle alebo v prevádzke kiki.

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo Všeobecných obchodných podmienkach. Aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok je k dispozícii na www.kiki.sk v sekcii Pomoc a podpora.

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosti) a o možnostiach jej ukončenia, sú rozdielne v závislosti od jednotlivých časovo obmedzených ponúk. Tieto informácie sú uvedené v Cenníku a Tarife; v marketingových materiáloch ku každej z týchto ponúk, ako aj v samotnej Zmluve o poskytovaní verejných služieb resp. v príslušnom Dodatku k tejto zmluve.

Štandardné ceny

Štandardné ceny vrátane všetkých cenových položiek, štandardných zliav, osobitných a cielených systémov taríf uplatňovaných kiki pri poskytovaní služieb sú uvedené v Cenníku a Tarife pre jednotlivé služby. Aktuálne znenie je k dispozícii na www.kiki.sk v sekcii Pomoc a podpora.

Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácií elektronických komunikačných služieb kiki je uvedený v článku 12 Všeobecných obchodných podmienok. Kiki má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou. V prípade, že reklamačné konanie týkajúce sa výlučne elektronických komunikačných služieb bolo ukončené, a účastník nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu v zmysle Zákona.

Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne ponúkané servisné služby sú uvedené v Cenníku a Tarife. Aktuálne znenie je k dispozícii na www.kiki.sk v sekcii Pomoc a podpora.

Informácie o zmenách podmienok

Kiki bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám alebo ich používania spôsobom ich zverejnenia na www.kiki.sk. V prípade podstatných zmien zmluvných podmienok kiki v zmysle platnej legislatívy oznámi účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informuje o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak účastník tieto zmeny neakceptuje. Oznámenie podstatnej zmeny zmluvných podmienok má kiki oprávnenie urobiť písomne, elektronickou poštou, SMS správou alebo telefonicky. Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.

Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných kiki, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach a najmä v príslušnej časti Cenníka a Tarify pre poskytovanie služieb kiki. Tieto dokumenty sú dostupné na www.kiki.sk v sekcii Pomoc a podpora.

Informácie o obmedzeniach týkajúcich sa používania koncových zariadení

Právo koncového užívateľa zvoliť si ľubovoľné koncové zariadenie pre využívanie prístupu k internetu nie je nijakým spôsobom obmedzované zo strany kiki. Účastník si môže vybrať koncové zariadenie z aktuálnej ponuky kiki, alebo sa môže rozhodnúť zakúpiť si ľubovoľné koncové zariadenie u iného predajcu. Obmedzenia sa týkajú výhradne technickej špecifikácie koncového zariadenia, a to na strane rozhrania resp. portu koncového zariadenia. Informácie o kompatibilnom rozhraní ku konkrétnej službe, získajú koncoví užívatelia telefonicky na infolinke kiki, osobne v sídle alebo v prevádzke kiki, prípadne na www.kiki.sk v sekcii Pomoc a podpora.

Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

Kiki aktuálne nemá v ponuke produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých účastníkov. Ku všetkým skupinám účastníkov pristupuje rovnako, bez rozdielu. Služby vrátane všetkých zliav a benefitov uvedených v Cenníku a Tarife môžu využívať všetci účastníci bez rozdielu. Účastníci so zdravotným postihnutím sa môžu na kiki obracať s individuálnymi žiadosťami.

Informácie o kvalite služieb

Informácie o kvalite služieb kiki pre koncových používateľov sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach a v príslušnej časti Cenníka a Tarify pre danú službu. Tieto dokumenty sú dostupné na www.kiki.sk v sekcii Pomoc a podpora. Informácie o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím sú uvedené v predošlom bode.

Informácie o uplatňovaní politiky spravodlivého využívania rýchlosti

Informácie o uplatňovaní politiky spravodlivého využívania rýchlosti, alebo iné obmedzenia služieb kiki pre koncových používateľov, sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach a v príslušnej časti Cenníka a Tarify pre danú službu. Tieto dokumenty sú dostupné na www.kiki.sk v sekcii Pomoc a podpora.

Práva súvisiace s univerzálnou službou

Kiki nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet, ktoré je kiki povinný zverejňovať v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014 resp. Všeobecného povolenia 1/2019, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti kiki sú uvedené v príslušnom cenníku k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať. Dostupnosť služieb je uvedená na www.kiki.sk v sekcii Mapa pokrytia.

Informácie o primeraných a nediskriminačných postupoch v prípade neplatenia faktúr

Kiki uplatňuje primerané a nediskriminačné postupy v prípade neplatenia faktúr. Informácie o týchto postupoch umožnia, aby k prerušeniu alebo odpojeniu účastníka došlo po náležitom a včasnom upozornení. V prípade, ak faktúra nebude uhradená včas, kiki upozorní účastníka na túto skutočnosť. Upozornenie môže byť realizované formou písomnou, volaním, SMS správou, príp. e-mailom.. Najbežnejšou formou upozornenia je zaslanie SMS pripomienky alebo zaslanie upomienky, a to buď v rámci nasledujúcej faktúry, alebo ako osobitný dokument. V prípade oneskorenia s úhradou faktúry spojeného s potrebou zaslania Upomienky bude účastníkovi účtovaný poplatok vo výške podľa platného cenníka.

Ak účastník neuhradí faktúru ani po uplynutí dodatočnej lehoty 7 dní od upozornenia zo strany kiki, má kiki právo pristúpiť k prerušeniu poskytovania služieb.

Ak účastník neuhradí faktúru ani do 45 dní po jej splatnosti, kiki má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb. V prípade, ak dôjde z tohto dôvodu k porušeniu záväzku viazanosti, kiki má právo vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve.

Informácie bez poplatku

Kiki poskytuje bez poplatku informácie o kontrole nákladov za poskytnutú verejnú službu resp. stav salda (účtu) všetkým užívateľom rovnako bez rozdielu, a to telefonicky prostredníctvom kiki infolinky, formou SMS správy alebo formou elektronickej pošty. Požiadať o tieto podrobné informácie môže účastník telefonicky, formou elektronickej pošty, formulára na www.kiki.sk v sekcii Pomoc a podpora, osobne v sídle alebo v prevádzke kiki. Detaily faktúry s jej popisom a vysvetlením sú uvedené na www.kiki.sk v sekcii Pomoc a Podpora. Všetky kontaktné údaje nájdu účastníci na www.kiki.sk v sekcii Kontakty.